رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت پرطاووسی - 40 طولممتاز 30,000 
2مرمریت پرطاووسی - 40*40ممتاز 33,000 
3مرمریت پرطاووسی ارسنجان - پلهممتاز 63,000