رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت دهبید آرین - اسلبسوپر 100,000 
2مرمریت دهبید آرین - اسلبممتاز 90,000 
3مرمریت دهبید آرین - اسلبدرجه 1 80,000 
4مرمریت دهبید آرین - اسلبدرجه 2 70,000 
5مرمریت دهبید آرین - اسلبدرجه 3 60,000 
6مرمریت دهبید آرین - 120*120سوپر 300,000 
7مرمریت دهبید آرین - 120*120ممتاز 250,000 
8مرمریت دهبید آرین - 120*120درجه 1 200,000 
9مرمریت دهبید آرین - 120*120درجه 2 150,000 
10مرمریت دهبید آرین - 120*120درجه 3 130,000 
11مرمریت دهبید آرین - 100*100سوپر 250,000 
12مرمریت دهبید آرین - 100*100ممتاز 200,000 
13مرمریت دهبید آرین - 100*100درجه 1 180,000 
14مرمریت دهبید آرین - 100*100درجه 2 150,000 
15مرمریت دهبید آرین - 100*100درجه 3 130,000 
16مرمریت دهبید آرین - 80*80سوپر 220,000 
17مرمریت دهبید آرین - 80*80ممتاز 180,000 
18مرمریت دهبید آرین - 80*80درجه 1 150,000 
19مرمریت دهبید آرین - 80*80درجه 2 110,000 
20مرمریت دهبید آرین - 80*80درجه 3 70,000 
21مرمریت دهبید آرین - 70*70سوپر 160,000 
22مرمریت دهبید آرین - 70*70ممتاز 120,000 
23مرمریت دهبید آرین - 70*70درجه 1 100,000 
24مرمریت دهبید آرین - 70*70درجه 2 90,000 
25مرمریت دهبید آرین - 70*70درجه 3 70,000 
26مرمریت دهبید آرین - 60*60سوپر 130,000 
27مرمریت دهبید آرین - 60*60ممتاز 110,000 
28مرمریت دهبید آرین - 60*60درجه 1 90,000 
29مرمریت دهبید آرین - 60*60درجه 2 70,000 
30مرمریت دهبید آرین - 60*60درجه 3 60,000 
31مرمریت دهبید آرین - 50*50سوپر 110,000 
32مرمریت دهبید آرین - 50*50ممتاز 90,000 
33مرمریت دهبید آرین - 50*50درجه 1 80,000 
34مرمریت دهبید آرین - 50*50درجه 2 70,000 
35مرمریت دهبید آرین - 50*50درجه 3 50,000 
36مرمریت دهبید آرین - 40*40سوپر 80,000 
37مرمریت دهبید آرین - 40*40ممتاز 70,000 
38مرمریت دهبید آرین - 40*40درجه 1 60,000 
39مرمریت دهبید آرین - 40*40درجه 2 50,000 
40مرمریت دهبید آرین - 40*40درجه 3 45,000 
41مرمریت دهبید آرین - پلهسوپر 160,000 
42مرمریت دهبید آرین - پلهممتاز 140,000 
43مرمریت دهبید آرین - پلهدرجه 1 120,000 
44مرمریت دهبید آرین - 40 طولممتاز 75,000 
45مرمریت دهبید آرین - 40 طولدرجه 1 60,000