رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت چهرک - 40 طولممتاز 43,000 
2مرمریت چهرک - 40*40ممتاز 46,000 
3مرمریت چهرک - پلهممتاز 75,000