رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت دیپلمات - 40 طولممتاز 52,000 
2مرمریت دیپلمات - 40*40ممتاز 55,000 
3مرمریت دیپلمات - پلهممتاز 90,000