رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1تراورتن کرم رامشه ( موجدار - بی موج )سوپر 140,000 
2تراورتن کرم رامشه ( موجدار - بی موج )ممتاز 100,000 
3تراورتن کرم رامشه ( موجدار - بی موج ) - 40 طول1 80,000 
4تراورتن کرم رامشه ( موجدار - بی موج ) - 40 طول2 55,000