رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1کریستال لایبید - 40 طولممتاز 20,000 
2کریستال لایبید - 40*40ممتاز 23,000 
3کریستال لایبید - پلهممتاز 35,000