رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت کرم آباده - 40 طولممتاز 36,000 
2مرمریت کرم آباده - 40*40ممتاز 37,500 
3مرمریت کرم آباده - پلهممتاز 60,000