رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت آباده دیپلمات - 40 طولممتاز 32,000 
2مرمریت کرم آباده دیپلمات - 40*40ممتاز 35,000 
3مرمریت کرم آباده دیپلمات - پلهممتاز 60,000