رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت سبز دانه اناری بیرجند - 40 طولممتاز 53,000 
2گرانیت سبز دانه اناری بیرجند - 40*40ممتاز 55,000 
3گرانیت سبز دانه اناری بیرجند - پلهممتاز 95,000