رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت نهبندان گل پنبه ای آستان - 40 طولممتاز 31,000 
2گرانیت نهبندان گل پنبه ای آستان - 40*40ممتاز 34,000 
3گرانیت نهبندان گل پنبه ای آستان - پلهممتاز 52,000