رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت قرمز بجستان - 40 طولممتاز 36,000 
2مرمریت قرمز بجستان - 40*40ممتاز 39,000 
3مرمریت قرمز بجستان - پلهممتاز 65,000