رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت قرمز بوانات - 40 طولممتاز 38,000 
2مرمریت قرمز بوانات - 40*40ممتاز 41,000 
3مرمریت قرمز بوانات - پلهممتاز 68,000