رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت خوبسنگان - 40 طولممتاز 62,000 
2مرمریت خوبسنگان - 40*40ممتاز 65,000 
3مرمریت خوبسنگان - پلهممتاز 110,000