رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت هرسین - 40 طولممتاز 53,000 
2مرمریت هرسین - 40*40ممتاز 56,000 
3مرمریت هرسین - پلهممتاز 94,000