رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1تراورتن سیلور تکاب خرمایی ( موجدار - بی موج )سوپر 90,000 
2تراورتن سیلور تکاب خرمایی ( موجدار - بی موج )ممتاز 70,000 
3تراورتن سیلور تکاب خرمایی ( موجدار - بی موج )1 50,000 
4تراورتن سیلور تکاب دودی ( موجدار - بی موج )سوپر 115,000 
5تراورتن سیلور تکاب دودی ( موجدار - بی موج )ممتاز 90,000 
6تراورتن سیلور تکاب دودی ( موجدار - بی موج )1 75,000 
7تراورتن سیلور تکاب دودی ( موجدار - بی موج )2 45,000 
8تراورتن سیلور تکاب خرمایی ( موجدار - بی موج )2 35,000