رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1دنا150*5010,200 
2دنا250*509,750 
3دنا350*509,250 
4دنا450*508,800 
5دنا180*4010,200 
6دنا280*409,750 
7دنا380*409,250 
8دنا480*408,800