رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1باربد180*4010,650 
2باربد280*4010,200 
3باربد380*409,750 
4باربد480*409,250 
5باربد190*3011,650 
6باربد290*3011,200 
7باربد390*3010,750 
8باربد490*3010,250 
9باربد150*5010,650 
10باربد250*5010,200 
11باربد350*509,750 
12باربد450*509,250