رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1متین160*3015,200 
2متین260*3013,700 
3متین360*3012,700