رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1بامبو160*309,250 
2بامبو260*308,800 
3بامبو360*308,350 
4بامبو460*307,850