رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1نادا160*3015,200 
2نادا260*3013,700 
3نادا360*3012,700