رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))150*5012,100 
2دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))250*5011,500 
3دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))350*5010,700 
4دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))450*509,600 
5دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))160*6012,900 
6دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))260*6012,300 
7دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))360*6011,500 
8دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))460*6010,400 
9دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))190*3014,300 
10دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))290*3013,700 
11دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))390*3012,900 
12دهبید ( کرم ، طوسی (DIGITAL ))490*3011,800